စိတ္တိုင္းက်ဒီဇိုင္း


သင့္ကုိယ္ပုိင္ဒီဇိုင္းလုပ္ျခင္းလား?

ယခုတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ customerမ်ားၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ကိုယ္ပိုင္မ်က္ေတာင္ဒီဇိုင္းကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။


ဘယ္လုိလုပ္ရသလဲ?


Customers ၏ကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္း(သို႔)ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ဒီဇိုင္းကုိလည္းေပးႏိုင္သည္။ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္သင့္၏  ဒီဇိုင္ေပၚမႈ

တည္ျပီး မ်က္ေတာင္အရွည္၊အေရာင္၊အေကာက္ႏွင့္အထူကိုၾကည့္ျပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။


ဘယ္ေနရာမွစတင္သလဲ


ပထမအဆင့္


သင္၏ပုံစံဒီဇိုင္းအၾကမ္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုေပးပါ၊အေသးစိတ္ကိုေသခ်ာေဖာ္ျပပါ၊ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အႏုပညာရွင္သည္

သင္ႏွင့္ပူးတြဲျပီး သင့္အတြက္ကုိယ္ပိုင္းဒီဇိုင္းအျဖစ္ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

Email :KC Email

Customer ေထာက္ခံမႈကို ဂရုစိုက္

တနလာၤမွေသာၾကာေန႔ထိ မနက္၉နာရီမွညေန ၅နာရီထိ PST_ပစိဖိတ္စံေတာ္ခ်ိန္


ဒုတိယအဆင့္


ျပီးလွ်င္ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္သင့္ကို ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ပစၥည္းေရာက္မိခ်ိန္ကို ေျပာေပးမည္။Customer လက္ခံျပီးလွ်င္ ခြင့္ျပဳ

ခ်က္ရရန္အတြက္ နမႈနာလည္းျပေပးမည္။


တတိယအဆင့္


သင္၏မွတ္ခ်က္ကိုလက္ခံရရွိျပီးေနာက္ ကြ်ႏု္ေတာ္တို႔သည္ သင့္မွာထားေသာမ်က္ေတာင္ပုံစံႏွင့္ေစ်းႏႈန္ကိုပုိး

ေပးမည္(ပိုခမပါပါ)။သင္၏အတည္ျပဳခ်က္ရရွိျပီးေနာက္ ၃ရက္အတြင္းသင္က်သင့္ေငြကိုရွင္းေပးရန္၊ျပီးလွ်င္သင္

၏ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ အမည္၊ဖုန္းနံပတ္ႏွင့္လိပ္စာေပးရန္(သို႔)သင္၏ပစၥည္းသည္auto cancelျဖစ္သြားလိမ့္မည္


စတုတၳအဆင့္


ေသခ်ာသြားျပီးလွ်င္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျပီးေနာက္ ေျပာထားသည့္အခ်ိန္မီေအာင္ပုိ႔ေပးမည္။

ၾကည့္လိုက္ပါ ၊တကယ္ကိုလြယ္ကူသည္။


Custom Design


Want to make your own design?


We now offer customised lash for those lash lovers who want to design their one of the kind.


How it works


Customers can choose from our pre-made designs or provide their own designs. We customize lash length, color, curl, and thickness to your requirements.


Where to start?


Step 1


Tell us about the DESIGNED DRAFT you have,flesh out the exact details, Our artists will collaborate with you to urn your vision into beautifully drawn artwork and we can recreate your unique piece. Along the way, we'll help you weigh the options, and stay within your budget.


 E-mail : KC EMAIL


CUSTOMER CARE SUPPORT


Monday-Friday 9am-5pm PST - Pacific Standard Time


Step 2


We will then offer a quote and an indication of lead-time. If accepted by the customer, we will then prepare the pre-production samples for customer review and approval.


Step 3


After receiving your NOTE, we will send a draft of your customised lash and quotation for reference (NOT INCLUDING Delivery Fee ). Once getting your confirmation, please make your payment within 3 days then send us your confirmation. Please also provide recipient information, including name, address, phone numbers, otherwise your order will be canceled automatically.


Step 4


Order will immediately goes into production and will be delivered as agreed according to lead-time given.


See, Just so EASY ~ 


 


 


 


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Customized Lashes

  • Product Code: Customized Lashes - 1
  • Availability: 1
  • Ks 0