-အိတ္စတိုင္။    ။ ဖရွင္

-ထုတ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံ။    ။ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ

-ကုန္ပစၥည္း။   ။ရြက္ထည္

-အေရာင္။    ။လိမၼာေရာင္၊အျပာေရာင္၊အျဖဴေရာင္

အတုိင္းအတာ။   ။အက်ယ္L 36cm*အျမင့္ H 40cm

အတြင္းမ်က္ႏွာျပင္။   ။လက္ကိုင္ဆိုဒ္ 20cm၊

ထုတ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံ။   ။ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ

သတိထားရန္ ၁။ ပစၥည္းပုံ၏အေရာင္သည္ ကြန္ပ်ဴတာ၏ monitors ေပၚမူတည္ျပီးအနည္းငယ္ကြဲျပားမႈရွိျပီးကုန္ပစၥည္း၏အမွန္တကယ္အေရာင္ကိုအတည္ယူပါ၊

  နားလည္မူကိုအထူးေက်းတင္ပါသည္။

သတိထားရန္ ၂။အရွည္ႏွင့္အလ်ားအနံအနာည္းငယ္ကြာျခားမႈရွိျပီး ပစၥည္းလက္ခံျပီးလွ်င္ ကုန္ပစၥည္း၏အမွန္တကယ္ဆိုဒ္ကိုအတည္ယူပါ။

သတိထားရန္ ၃။ ကုန္ပစၥည္းသည္ဆိုဒ္အညြန္းမ်ားမပါသည့္အျပင္ ဓာတ္ပုံတြင္ျပထားေသာ အပိုပစၥည္းမ်ားလည္းမပါ ပါ။


- Material: Canvas
- Color: CinderellaBeauty and the Beast
- Measurement: L 36cm * H 40cm
- Lining: Handle 20cm
- Brand Country: Japan


Notes 1: merchandise drawing color due to differences in computer monitors set will be slightly There are different from the actual product colors prevail, please forgive me.

Notes 2: length and breadth slight error, please refer to the actual receipt of commodity-based.

Notes 3: The commodity does not contain the specification to explain beside perhaps in the picture matches other fittings!

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

【AN MAI WANG】Cinderella Canvas Bag /Hand Bag/Clutch/Shoulder Bag

  • Product Code: ANM1-WOB-01-001(30103039 CINDERELLA)
  • Availability: 1
  • Ks 13,500