အိတ္စတိုင္။    ။ ဖရွင္

ထုတ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံ။    ။ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ

-ကုန္ပစၥည္း။   ။ရြက္ထည္

-အေရာင္။    ။လိေမၼာ္ေရာင္၊အနီေရာင္၊ဝိုင္အေရာင္၊အျဖဴေရာင္

အတုိင္းအတာ။   ။အေပၚဆိုဒ္အက်ယ္ 48cm*ေအာက္ဆိုဒ္အက်ယ္ 38cm*အျမင့္35cm*အလ်ား 12cm

အတြင္းမ်က္ႏွာျပင္။   ။ပခုံးၾကဳိးအရွည္27*64cm

ထုတ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံ။   ။ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ

သတိထားရန္ ၁။ ပစၥည္းပုံ၏အေရာင္သည္ ကြန္ပ်ဴတာ၏ monitors ေပၚမူတည္ျပီး အနည္းငယ္ကြဲျပားမႈရွိျပီး

 ကုန္ပစၥည္း၏အမွန္တကယ္အေရာင္ကိုအတည္ယူပါ၊နားလည္မူကိုအထူးေက်းတင္ပါသည္။

သတိထားရန္ ၂။အရွည္ႏွင့္အလ်ားအနံအနာည္းငယ္ကြာျခားမႈရွိျပီး ပစၥည္းလက္ခံျပီးလွ်င္ ကုန္ပစၥည္း၏အမွန္

 တကယ္ဆိုဒ္ကိုအတည္ယူပါ။

သတိထားရန္ ၃။ ကုန္ပစၥည္းသည္ဆိုဒ္အညြန္းမ်ားမပါသည့္အျပင္ ဓာတ္ပုံတြင္ျပထားေသာ အပိုပစၥည္းမ်ား

  လည္းမပါ ပါ။

- Material: Canvas
- Color: OrangeRedBurgundy RedWhite
- Measurement: upper Llength48 * lower Llength38 * H35 * W12cm
- Lining: Drop Length of Trap27-64cm
- Brand Country: Japan


Notes 1: merchandise drawing color due to differences in computer monitors set will be slightly There are different from the actual product colors prevail, please forgive me.

Notes 2: length and breadth slight error, please refer to the actual receipt of commodity-based.

Notes 3: The commodity does not contain the specification to explain beside perhaps in the picture matches other fittings!

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

【AN MAI WANG】DANKE (Horizonal Style) Canvas Bag/Bowling Bags/Tote Bag/Shoulder Bag (Burgundy Red)

  • Product Code: ANM1-WOB-01-001(3000021030 HOR-BUR)
  • Availability: 1
  • Ks 36,000