တက္ၾကြသဲလြန္ျဒပ္စင္အတြင္း ေရြအစိတ္အပိုင္းပါဝင္၊ အေရျပားကိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည္၊ေရဓာတ္

လိုအပ္မႈကိုေျဖရွင္းေပးသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အမႈိင္အက္ဆစ္ကိုအသုံးျပဳထားသည္၊အေရျပားကုိတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည္၊ေရဓာတ္လိုအပ္မႈ

ကိုေျဖရွင္းေပးသည္။

အဓိကေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္လကၡဏာမ်ား

အသားေရကိုထိန္းသိမ္းေသာ အေကာင္းဆုံးဆပ္ျပာျဖစ္သည္၊ေရရည္အတြက္သင့္အသားေရကိုႏုည့ံေစျခင္းႏွင့္

သင့္၏အသားေရကိုပိုျပီးေကာင္းမြန္ေစသည္။


၁။အမႈိင္ႏိုအက္ဆစ္ ႏွင့္ထုတ္လုပ္ထားသည္

အမိႈင္ႏိုအက္ဆစ္သည္ ၇၅%ပါဝင္ျပီး မူလရင္းျမစ္ေသာ Non-petrochemical ၊တျခားေသာ အမႈိင္ႏုိႏွင့္မတူညီပါ။


၂။အသားေရကိုပုိျပီးသန္႔ေစသည္

ဆပ္ျပာျမွဳပ္အေသးစိတ္က်ျပီး ေခြ်းေပါက္မွအဆီကိုပိုျပီးသန္႔စင္ျပီး အသားေရကိုႏုညံ့ေစသည္။


၃။အသားေရကိုႏုည့ံေစသည္

PH5.5 သည္ကြ်န္ႏုိပ္တို႔အသားေရႏွင့္ ဆင္တူျပီး urdensome မရွိပါ။


အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္-


ေမာ္ဒန္နံပတ္။    ။MACO


ပါဝင္ႏႈန္း။    ။227g/box


ပါဝင္ပစၥည္း။    ။ေရြအရြက္(24k) ၊DIေရ၊ Glycerine၊ Tea-Cocoyl Glutamate၊ဆိုဒီယမ္ laureth sulfate


ထုတ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံ။   ။ထိုင္ဝမ္


သတိထားရန္။     ။ ၁။ ေနေရာင္တိုက္မထိုးမိေသာေနရာတြင္ထားပါ။


                              ၂။ အသားေရယားယံျခင္းျဖစ္ေပၚပါက သုံးေနသည္ကိုခ်က္ခ်င္းရပ္လိုက္ပါ။


 


Gold component within active trace elements, it could improve the skin, dull solve water shortages.


 Using amino acids from Japan, to enhance moisture skin care fine grades skin care products beauty soap, let skin maintain long-term optimum supple.


 The main ingredients, features


A skin-care grade cosmetic soap, that will allow you to maintain the long term suppleness  and best condition of your skin


1.   Made of a high concentration of amino acids :


Amino acid content of 75%, non-petrochemical sources, unlike others available amino acid lotion.


2.   Clean the skin deeply:


Meticulous foam, easily penetrate the pores collapse and grease deep clean the skin, supple washed carefully.


3.   Mild skin-friendly:


PH5.5 similar with our sebum and no urdensome.


 


 Details


Brand Name: MACO

Packaging: 227g/Box

Ingredient: Golden Leaf(24K) DI waterGlycerineTea-Cocoyl GlutamateSodium laureth sulfate

Brand Country: Taiwan


 Caution


1. Keep in a shady place to avoid direct sun light.

2. If skin irritation develops, discontinue use.


 


 


 


 


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Amino Acids Golden Leaf Mask Soap

  • Product Code: MSP1-COS-03-004(AGM)
  • Availability: 2
  • Ks 40,500